top of page

Javni poziv pravnim licima koji pružaju psihološku (psihoterapijsku/psihijatrijsku) podršku u Tuzli

Updated: Apr 1

Tuzlanski otvoreni centar (TOC) u okviru projekta ‘'Zaštita unutar četiri zida: Borba protiv nasilja u porodici nad LGBTIQ osobama u Bosni i Hercegovini.“ kojeg podržava Evropska unija, te uz podršku donatora Sigrid Rausing Trust raspisuje:


JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda pravnih lica koja pružaju psihološku (psihoterapijsku/ psihijatrijsku) podršku LGBTIQ osobama u Tuzli


Naziv: Usluge pružanja psihološke (psihoterapijske/psihijatrijske) podrške LGBTIQ osobama

Dužina trajanja angažmana: od 04.2024. do 15.10.2025. sa opcijom nastavka saradnje


Pozadina: Tuzlanski otvoreni centar je nevladina organizacija koja djeluje na osnaživanju LGBTI+ zajednice kroz  predlaganje i zagovaranje inkluzivnih politika i zakonodavstva, kreiranje institucionalne infrastrukture podrške, senzibilizaciju javnosti i osvajanje javnog prostora, unaprjeđenje kapaciteta i proizvodnju znanja, te učestvovanje u izgradnji i jaćanju lokalne mreže civilnog društva. Djelujemo na lokalnom, ali i regionalnom nivou, kroz povezivanje i umrežavanje sa bosanskohercegovačkim, regionalnim i evropskim ljudskopravaškim organizacijama, mrežama i pokretima.


Projekt “Zaštita unutar četiri zida: Borba protiv nasilja u porodici nad LGBTIQ osobama u Bosni i Hercegovini“  finansiran od strane Europske unije ima za cilj odgovoriti na potrebu osiguravanja adekvatne zaštite za LGBTIQ žrtve nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini. Konačni korisnici ovog projekta su LGBTIQ osobe koje su izložene nasilju, kao i šira LGBTIQ zajednica u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj segment našeg rada želimo osigurati da LGBTIQ žrtve nasilja dobiju odgovarajuću podršku i zaštitu. U sklopu projekta planirane su aktivnosti pružanja psihološke (/psihoterapijske/psihijatrijske) podrške LGBTIQ osobama u Bosni i Hercegovini.


Cilj: Izgradnja kapaciteta LGBTIQ osoba za pristup njihovim pravima i traženje pomoći je ojačan pružanjem psihološke podrške.


Obaveze pravnog lica - saradnika:

●       Potpisivanje Ugovora o saradnji sa Tuzlanskim otvorenim centrom na period od aprila 2024. do 15.10.2025.

●       Realizacija obvezujućih aktivnosti Ugovora sa pridržavanjem smjernica Tuzlanskog otvorenog centra

●       Pružanje psiho-socijalne podrške za LGBITQ osobe

●       Kontinuiran rad na jačanju strukture i kapaciteta organizacije za pružanje psihološke (psihoterapijske/psihijatrijske) podrške LGBTIQ osobama tokom trajanja Ugovora 

●       Uspostavljanje referalnog sistema praćenja korisnika_ca navedenih usluga u saradnji sa TOC-om i Sarajevskim otvorenim centrom (SOC) kao projektnim partnerima

●       Izvještavanje TOC-a o napretku implementacije projektnih aktivnosti

●       Dostavljanje TOC-u mjesečnih izvještaja o održanim sesijama psihološke podrške (psihoterapije) za LGBTIQ osobe

●       Izdavanje fakture i fiskalnog računa za navedene usluge


Obaveze Tuzlanskog otvorenog centra:

●       Koordiniranje i praćenje aktivnosti, u skladu sa potrebama, usmjerene na jačanje strukture i kapaciteta organizacije za pružanje usluga psihološke podrške LGBTIQ osobama

●       Plaćanje sredstava na račun saradnika za implementaciju planiranih aktivnosti, na osnovu izdate fakture

●       Koordiniranje i praćenje implementacije aktivnosti kontinuiranog pružanja usluga psihološke podrške LGBTIQ osobama


Potrebni uvjeti i vještine/kriteriji za odabir:

●       Iskustvo rada sa LGBTIQ+ osobama i/ili drugim marginaliziranim grupama

●       Mogućnost pružanja različite vrste terapijskog pravca/pristupa

●       Razumijevanje LGBTIQ+ tema i identiteta i sensibiliziranost

●       Organizacijski kapaciteti kojima se mogu zadovoljiti potrebe LGBTIQ zajednice za psihosocijalnom podrškom

●       Povoljna cijena terapijske sesije


Ponuda mora sadržavati sljedeće:

●       CV osoblja koje će pružati usluge psihološkog savjetovanja

●       Izvod iz sudskog registra ili drugi dokument izdat od nadležnog organa kojim se dokazuje pravo na obavljanje predmetne djelatnosti (npr. Rješenje o registraciji)

●       Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika (ID broj)

●       Formular za finansijsku ponudu koja će uključivati jediničnu cijenu po održanoj sesiji terapije (Prilog 1.)

●       Popunjen Upitnik o procjeni kapaciteta organizacije (Prilog 2.)


Ponuda i svi prateći dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom i bosanskom jeziku.


ROK: Molimo Vas da Vašu ponudu dostavite do ponedjeljka 31. mart 2024. do 16h, na e-mail adresu admir@toc.ba 


Nepotpune prijave kao i prijave pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.


Prilog 1 - Finansijska ponuda (1)
.pdf
Download PDF • 175KB

Prilog 2 - UPITNIK ZA PROCJENU KAPACITETA PRAVNOG LICA - final (1)
.pdf
Download PDF • 211KB

Annex 1 - Financial offer (1)
.pdf
Download PDF • 32KB

ANNEX 2 - QUESTIONNAIRE FOR EVALUATING THE CAPACITY OF A LEGAL ENTITY (1)
.pdf
Download PDF • 147KB

Comentarii


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page