top of page

Koje stranke prepoznaju potrebe LGBTI osoba u BiH?

Iako se većina političkih partija u Bosni i Hercegovini u svojim statutima i programskim ciljevima zalaže za afirmaciju ljudskih prava i sloboda, većina njih ne prepoznaje LGBTI osobe. Rijetke su stranke koje pozivaju na afirmaciju sloboda i prava bez obzira na rodni identitet ili seksualnu orijentaciju.

Naša stranka je jedina od većih političkih partija koja je pružila otvorenu podršku LGBTI osobama te na više mjesta u programskim ciljevima ističe da zakonskim procedurama staju na stranu rasnih, nacionalnih, religijskih, spolnih, rodnih, političkih, kulturnih i drugih prava. Značajno je primijetiti kako Naša stranka, samim tim što ih posebno navodi, pravi razliku između spola i roda.

Javna podrška U svojim programima naglašavaju borbu protiv diskriminacije i stavljaju naglasak na poštivanje različitosti. Javno su podržali Queer festival u Sarajevu i osudili su diskriminatorne izjave političara i drugih javnih ličnosti koje su u to vrijeme istupale u javnost. "Usudio bih se reći da je Naša stranka jedna od prvih političkih partija koja je još 2008. javno iznijela svoj odnos prema ovoj populaciji, o njihovom nezavidnom položaju i o pravima koja su im uskraćena, a koja im pripadaju po evropskim standardima. Za takav principijelan potez smo platili veliku političku cijenu u smislu članstva i etiketiranja, ali čvrsto stojimo, i tako će biti i ubuduće, na poziciji da niko u ovoj zemlji ne smije i neće biti diskriminisan ni po kojem pa ni po ovom osnovu. Ravnopravnost svakog građanina BiH, na svakom dijelu teritorije BiH je temelj našeg postojanja od kojeg nećemo odustati ni pod pritiskom populizma, niti pod pritiskom vjerskih organizacija", kazao nam je Peđa Kojović, predsjednik Naše stranke, koji redovno podržava festival Merlinka.

Zalaganje za otvoreno društvo Socijaldemokratska partija BiH u Statutu ima dio u kojem se govori kako se zalažu za ostvarivanje temeljnih prava i sloboda bez obzira na rodni identitet, izražavanje ili seksualnu orijentaciju. "Zalažemo se za izgradnju otvorenog bh. društva na osnovnim vrijednostima evropske socijaldemokratije: slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti, kao i za uvažavanje, poštovanje i ostvarivanje temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina/građanke i njegovog/njenog samoizražavanja, u skladu s međunarodnim konvencijama, neovisno o njegovom/njenom pogledu na svijet, vjerskoj, rasnoj, etničnoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom i drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom porijeklu, imovinskom stanju, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili porodičnom statusu, trudnoći i materinstvu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, vezi s nacionalnom manjinom, rodnom identitetu, izražavanju ili seksualnoj orijentaciji, kao i nekom drugom osnovu", navodi se u Statutu SDP-a. U programskim ciljevima navode kako su usmjereni ka izgradnji modernog društva zasnovanog na principima slobode, jednakosti, pravde, humanizma i solidarnosti. Riječ je o društvu koje se temelji na jednakim socijalnim i političkim šansama, pravima i slobodama te na ravnopravnosti svih građana i naroda. "Budući razvoj i promjene bh. društva SDP BiH će zasnivati na osnovama reformi i evolutivnog procesa. SDP BiH, kao partija lijeve političke orijentacije, akcent u svom političkom djelovanju stavlja na izgradnju i afirmiranje takvog društvenog uređenja koje je zasnovano na toleranciji, suodgovornosti i solidarnosti", navodi se u Programu stranke.

Proces koji traži vrijeme Demokratska fronta u svojim programskim ciljevima naglašava borbu za jednakopravnost svih građana BiH, a i izbornim programima posebno se osvrće na uključivanje marginalizovanih grupa. "Demokratska fronta je kroz svoje programe jasno dala do znanja da je za definisanje stava po pitanju prava marginaliziranih grupa polazna tačka odrednica da svaki čovjek ima ista prava i da je poštivanje univerzalnih ljudskih prava diskurs koji ne trpi odstupanje ni u najmanjem procentu. Pitanja prava svih marginaliziranih grupa su zasigurno tretirana kroz programe i stavove Demokratske fronte s ciljem poboljšavanja statusa ovih naših sugrađana Zastupnici DF-a su kroz svoj rad i saradnju s NVO sektorom jasno dali do znanja da su dio snaga koje će doprinositi ambijentu poštivanja ljudskih prava u procesu koji je pred nama. Pitanje ostvarivanja ljudskih prava LGBT osoba u BiH je zasigurno proces koji će iziskivati vrijeme i promjenu javnog mnijenja, a Demokratska fronta će zasigurno biti dio tako orijentiranih snaga", kazala nam je Alma Kratina iz Demokratske fronte.

Prava na čekanju S druge strane, PDP smatra kako BiH ima prioritetnih problema s kojima se suočava. "PDP smatra da pitanje zakona o istospolnim partnerstvima definitivno nije prioritet za ovu zemlju, baš kao ni pitanje bilo kakvih manifestacija i okupljanja s tim u vezi. Ova zemlja i svi njeni građani, bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju, jednostavno imaju previše drugih, egzistencijalnih problema i zato je sad najvažnije napraviti širok društveni konsenzus u vezi s pitanjima koja se tiču modernizacije uprave, ekonomije i obrazovanja, a bez čega kao društvo ne možemo naprijed", kazali su nam iz ove stranke ističući kako imaju najmoderniji politički program u Bosni i Hercegovini, jer su, kako kažu, ponudili konkretna rješenja za društvo 21. vijeka.

Promoviranje braka između muškarca i žene Stranka demokratske akcije u svom statutu se zalaže za afirmaciju ljudskih prava i sloboda, kao i u programu, te za punu afirmaciju Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda s dodatnim protokolima. Ipak, naglasak je na promoviranju vrijednosti braka između muškarca i žene i porodice kao temelja stabilnog i zdravog društva, što znači da LGBTI osobe ovdje nisu prepoznate. HDZ naglašava da sloboda pojedinca nužno sadrži svijest o poštivanju i prihvatanju slobode drugog i drugačijeg i da je pravo na ličnost i posebnost u skladu s vlastitim uvjerenjima temeljno pravo svakog čovjeka. Kao i SDA, u centru njihove politike je porodica kao temeljna zajednica društva koja se zasniva na bračnoj zajednici muža i žene, koji dijele odgovornosti oca i majke. Prava LGBTI osoba u njihovim programima nisu zastupljena. SNSD ne ističe posebno prava manjina, ali se zalaže za ostvarivanje svih prava i sloboda građana predviđenih u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, bez diskriminacije po bilo kom osnovu kao što su spol, rasa, jezik, vjeroispovijest, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, kao i za dosljedno ostvarivanje i provođenje Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Smatraju se strankom slobodnih ljudi i duha, strankom mira, promjena i ekonomskog napretka, strankom socijalne integracije, jednakosti i pravde, strankom evropske socijaldemokratije i humanih demokratskih promjena. "Protivimo se bilo kakvoj diskriminaciji. Osnovna prava i slobode čovjeka i građanina, u skladu s Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i drugi međunarodni standardi, moraju biti ugrađeni u pravni sistem", ističe se u programu SNSD-a. SDS u svom Statutu naglašava borbu protiv diskriminacije te zaštitu i osiguravanje prava manjina. Ipak, naglasak je na hrišćanskoj požrtvovanosti pojedinca za zajednicu te tradiciji srpskog društva u kojem je pojedinac – domaćin sa svojom porodicom predstavljao osnovnu vrijednost, okosnicu društva i najbolju odbranu države i njenih vrijednosti.

Protiv diskriminacije Narodna stranka Radom za boljitak i DNS imaju slične navode u programima koji su zasnovani na zaštiti i ostvarivanju slobode i prava svakog čovjeka bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku, rasnu, imovinsku ili bilo koju drugu različitost. Narodna stranka Radom za boljitak također naglašava značaj porodice, ali je ne definiše kao muško-žensku zajednicu, već je oslovljava kao zajednicu koja stvara i određuje biološke i duhovne vrijednosti života: narav, ljubav, suživot, odgovornost, radinost, kulturu, vjeru i samopouzdanje. Demokratski narodni savez se zalaže za to da građani Bosne i Hercegovine budu ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki pred zakonom, da uživaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, spol, jezik, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo. "Ostvarivanje slobode treba socijalnu pravednost. Odnosi u kojima čovjek živi ne smiju stajati na putu slobodi", navodi se u programu, ali se ne naglašava na šta se konkretno misli. Do sada najavljeni programi stranaka za Opće izbore 2018 uglavnom su bazirani na poboljšanju ekonomske situacije, sprečavanju odlazaka mladih i putu BiH ka EU.

Izvor: klix.ba

コメント


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page